حوزه ریاست و معاونت اداری و مالی:  2-22360661

نمابر:  22376467

معاونت آموزشی دانشکده (آقای دکتر مرضویان):  7-22360656 

معاونت پژوهشی (آقای دکتر عبداللهی): 22360658

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است