رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی:

دکتر هدایت حسینی


دکتری تخصصی ایمنی و کنترل مواد غذایی/ دانشگاه تهران در سال 1383

استاد پایه 18 گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 


 

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است