آزمايشگاه‌هاي آموزشي

 

 

 

       

کارشناسان آزمایشگاههای آموزشی

آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

انگل شناسی

کامران

میکروبشناسی

یگانه، کامران، شهراز، رضوان (کاردان)

بیوشیمی عمومی

خسروانی، معصومی

بیوشیمی متابولیسم

خسروانی، معصومی

شیمی پایه

رئوفی، احسانی

کنترل کیفی

نوایی

حیوانات

فاضلی

تجزیه مواد و شیمی مواد

فاضلی، نوایی، اخوان، مهری(کاردان)

تحصیلات تکمیلی تغذیه

ریسمانچی

تحصیلات تکمیلی صنایع

-

 

 

 

 

لیست تجهیزات آزمایشگاههای تحصیلات تکمیلی

ردیف

تحصیلات تکمیلی صنایع

ردیف

تحصیلات تکمیلی تغذیه

1

میکروسکوپ نوری

1

میکروسکوپ invert

2

PCR  Real time

2

میکروسکوپ نوری

3

میکروسانتریفوژ

3

هودلمامینار کلاس II

4

Gcmass

4

یخچال فریزر  20-

5

توازوی حساس0001/0

5

فریزر  80-

6

ترازوی 001/0

6

دستگاه الکتروفورز عمودی

7

یخچال

7

ورتکس

8

آب مقطرگیر

8

یخچال فریزر

9

توربیدومتر

9

PCR  thermo cycler

10

بن ماری

10

اتکوباتور CO2

11

اسپکتوفتومتر

11

انکوباتور شیکردار یخچالدار

12

اولتراسونیک

12

HPLC

13

Ph متر

13

سانتریفیوژ میکروتیوب یخچالدار

14

اکسیژن متر

14

سانتریفوژ میکروتیوب

15

ماکروویو

15

سانتریفوژ فالکون

16

سانتریفوژ

16

سانتریفیوژ یخچالدار

17

اجاق کلدال

17

PH متر

18

انکوباتور – co2  دار

18

منبع نور uv برای خواندن ژل الکتروفورز

19

انکوباتور یخچالدار

19

دستگاه الکتروفورز افقی

20

فور

20

دستگاه اسپکتوفتومتر

21

انکوباتور

21

دستگاه الیزا

22

کوره

22

Heater block

23

بن ماری

23

سمپلر

24

سمپلر

 

 

25

شیکرلوله

 

 

26

فریزر

 

 

27

یخچال فریزر

 

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است