مديريت امور پژوهشي

معرفي:

مديريت امور پژوهشي انستيتو در زمينه امور كارشناسي علمي و متدولوژي، آماري، اداري و مالي و انتشار گزارش پروژه‌هاي پژوهشي بمنظور توسعه پژوهش با به كارگيري متد و روشهاي اصولي تحقيق، امكان ارتقایاعضای هيأت علمي پژوهشي و محققين به استناد ضوابط موجود و گسترش انتشار مقالات علمي در مجلات داخلي و خارجي فعاليت مي‌نمايد. در حال حاضر، مسئولیت مدیریت امور پژوهشی با سرکار خانم زینت کمالی می باشد.

چشم انداز:

ارتقای كمي و كيفي طرحهاي پژوهشي و ارتقای آگاهي پژوهشگران و اعضاي هيئت علمي.

رسالت:

1- ارائه پيشنهاد و پروژه‌هاي پژوهشي به منظور توسعه امور پژوهشي انستيتو.
2- مطالعه و بررسي آيين نامه ها و دستورالعملهاي پژوهشي انستيتو و پيشنهاد اصلاحات مورد نياز بر اساس شرايط موجود و آينده انستيتو.
3- مشاوره براي انجام امور طراحي پروژه‌هاي پيشنهادي بر اساس الگوي تعيين شده، تنظيم گزارشات پيشرفت و نهايي و مقالات، تعيين حجم نمونه، استخراج و آناليز آماري طرحها و پايان نامه‌هاي تحقيقاتي.
4- پيش بيني اعتبار لازم براي اجراي طرحها و فعاليتهاي پژوهشي.
5- هماهنگي و انجام امور مربوط به تشكيل جلسات شوراي پژوهشي و ساير شوراها و کميته ها.
6- مكاتبات مربوط به صورتجلسات شوراي پژوهشي، تصويب طرحها، تنظيم قراردادها، بودجه‌بندي و پيگيري نحوه پرداختها، دريافت اسناد هزينه و تسويه مالي طرحهاي تحقيقاتي.
7- ادامه و ترويج نتايج فعاليتهاي پژوهشي انستيتو در اجتماع از طريق وسايل ارتباط جمعي، تهيه كتاب و جزوات مربوط به پروژه‌هاي تحقيقاتي و عملكرد پژوهشي اين مؤسسه و ارائه آن به مراكز علمي و تحقيقاتي كشور.
8- تهيه آمار و اطلاعات لازم در خصوص مسائل پژوهشي جهت ارائه به شوراي عالي.
9- نگهداري و به روز رساني سيستم‌ها و بانكهاي اطلاعاتي مورد استفاده در انستيتو.
10- ارائه پيشنهاديه هاي پژوهشي به شوراي پژوهشي و پيگيري فرآيند تصويب، مديريت و نظارت اجراي پروژه‌ها و به تصويب رساندن گزارش هاي نهايي.
11- انجام فرآيند بررسي و داوري پروژه‌هاي پژوهشي  و پيگيري امور مالي و اجرايي مربوطه.
12- انجام امور کارشناسي مربوط به مقدار بودجه لازم براي انجام فعاليت هاي پژوهشي و نظارت بر هزينه کرد آنها.
13- فراهم آوردن امکانات براي آناليز داده هاي پروژه‌هاي پژوهشي.
14- برگزاري کارگاه ها، سمينارها، کنگره هاو جشنواره ها در زمينه علوم تغذيه و صنايع غذايي و همکاري با ديگر سازمان ها در اين زمينه.

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است