کارگاه های برگزار شده در سال 90:

 

کارگاه دانشجويي استاندارد و پروپوزال نويسي
کارگاه مهارت هاي مورد نياز براي آموزش تغذيه
کارگاه مقاله نويسي به زبان انگليسی
کارگاه روش تحقيق مقدماتي
کارگاه جستجوي الکترونيکی مقالات
کارگاه مرور نظام مند
کارگاه بيان ژن
کارگاه آمار کاربردي براي اعضاي هيئت علمي، کارشناسان و دانشجويان دکتري
کارگاه متاآناليز براي اعضاي هيئت علمي
کارگاه استاندارد و استاندارد سازي در صنايع غذايي براي دانشجويان  
کارگاه روش تحقيق ( پروپوزال نويسي) براي دانشجويان ارشد صنايع غذايي
کارگاه مهارت هاي گفتاري و نوشتاري براي اعضاي هيئت علمي

 

کارگاه هاي برگزار شده در سال 91:

 

کارگاه ترجمان دانش براي اعضاي هيئت علمي، کارشناسان و دانشجويان دکتري
کارگاه ارزيابي نقادانه براي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دکتري
کارگاه روغن زيتون، اهميت ارزيابي حسي آن و چگونگي ارزيابي حسي براي اعضاي هيئت علمي، کارشناسان و دانشجويان دکتري
کارگاه طب سنتي براي اعضاي هيئت علمي و کارشناسان
کارگاه اخلاق در پژوهش براي اعضاي هيئت علمي، کارشناسان و دانشجويان دکتري
کارگاه آمار کاربردي (پيشرفته) براي اعضاي هيئت علمي، کارشناسان و دانشجويان دکتري
کارگاه آموزشي برنامه ريزي استراتژيک و عملياتي
کارگاه پلاستيک هاي بسته بندي مواد غذايي
کارگاه روش هاي پژوهشي کيفي و ترکيبي در حوزه غذا و تغذيه
کارگاه مقاله نويسي به زبان انگليسي

 

همايش ها:

 

همايش هاي برگزار شده در سال 90:
همايش ملي شير و سلامت ايران

 

همايش هاي برگزار شده در سال 91:

 

همايش تخم مرغ
همايش انجمن تنظيم خانواده
همايش پليمر
 همايش ملي پروبيوتيک و غذاهاي فراسودمند

 

 کنگره ها:
  • کنگره برگزار شده در سال 87:
کنگره چاقي شيرخواران، کودکان و نوجوانان
  • کنگره برگزار شده در سال 89:
کنگره ملي پروبيوتيک و پري بيوتيک ايران
  • کنگره برگزار شده در سال 91:
کنگره تغذيه ايران

 

اسلاید های برگزیده:

 

anemia.pps
Nooshidani.pps 
Oils&Fats 
Vegetables cook 
Teenager
Pregnancy
Osteoprosis
© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است