کارگاه غذا و تغذیه سنتی ، بومی و فرهنگی 1395/08/01





 

 ((   کارگاه غذا و تغذیه سنتی ، بومی و فرهنگی  ))


کارگاه غذا و تغذیه سنتی، بومی و فرهنگی با حمایت اتحادیه بین المللی علوم تغذیه International Union of Nutritional Science(IUNS)  با حضور 19 عضو هیات علمی و دانشجوی دکترا در تاریخ 18 الی 19 شهریور ماه 1395 در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد. مباحث کارگاه توسط دو مدرس اصلی خانم دکتر Harriet Kuhnlein استاد بازنشسته دانشگاه مک گیل کانادا و آقای دکتر Thingngcmmg longvah رییس انستیتو تغذیه حیدرآباد هند (که مشترکا مسئول یک گروه کار با نا همین کارگاه در سازمان خواربار و کشاورزی جهانی FAOهستند) و با همراهی خانم دکتر  Masami Iwasaki- Goodman انسان شناس بخش فرهنگی سازمان یونسکو در ژاپن، آقای دکتر ابراهیم فلاح استاد دانشگاه لرستان و خانم دکتر نسرین امیدوار استاد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ارائه شد. در این کارگاه دو روزه، شرکت کنندگان با اهمیت غذاهای سنتی ، بومی و فرهنگی در سلامت تغذیه ای و ارتقای امنیت غذایی و روشهای مستندسازی مواد غذایی بومی و نظام غذایی فصلی آشنا شدند. از جمله فعالیت های برنامه ریزی شده در این کارگاه، یک گشت آموزشی در بازار روز محلی برای مشخص کردن و شناسایی غذاهای محلی بود. همچنین، استفاده از روشهای نمونه گیری علمی و تعیین ترکیبات مواد غذایی با استفاده از روشهای آزمایشگاهی مناسب و روش های موفق ارتقاء گسترش غذا های سالم محلی بحث شد. در جمع بندی شرکت کنندگان برنامه های خود را برای گسترش دانش سنتی و شناسایی غذاهای بومی ایران مورد بحث و گفتگو قرار دادند.

 

 






 

 

© 2011 NNFTRI.ac.ir | Tehran | Iran | Tel +98 (0)21 223 606 56
کلیه حقوق این سایت برای انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور محفوظ است